Цели


Целите на фондацията са : Представяне на България пред Европа и света, като страна с изключителни природни чудеса ; съставяне на зелена карта на България с отбелязване на природни забележителности и феномени, изготвяне на национален природен класификатор ; разработване на проекти, свързани с развитие на природния и културно – историческият туризъм, екотуризъм ; приключенски туризъм ; археоастрономически наблюдения. Разработване на нови и малко извести туристически целогодишни дестинации, проучване на природните чудеса на Рила планина, свързани с тях предания и тракийски светилища, оброчища. Откриване извършване на подготвителни дейности за получаване статут на нови природни забележителности – изображения върху скални късове, дървета и др. Популяризиране и опазване на световен християнски природен феномен – неръкотворна скална икона на пресвета Богородица с младенеца, св.Мина и св.Петка, открита на празника Успение на Богородица в парк Рила река Бистрица през 2008г., и прилежащ към нея скален комплекс. Изучаване и популяризиране на природни феномени, известни като древноезически, тракийски и християнски свети и лечебни места, лечебно – магически култови практики свързани с тях и изгрева, стоенето и залеза на слънцето. Организиране на туристически и изследователски походи с покани до известни учени и медии по тайните природни кодове на тракийските богове, жреци и царе, Орфей. Наблюдения, заснемания и описване на мистичните скални светилища, изсичания, реки, тракийски могили, водопади, пещери, свещени планини и местности извори, ридове и върхове, свързани с живота на Св.Иван Рилския Чудотворец, Св.Петка, и др. християнски светци и български царе и почитането на техните празници в различни населени места. Изучаване и показване на туристите и медиите елементите на неразривната връзка между природните чудеса на България, народния фолклор, етнографския ни бит и култура тяхното популяризиране и опазването им. Сред целите на фондацията са и участие в програми и проекти по линия на ЕС и неправителствени организации и сигнализиране на държавните институции за необходимостта от решаването на неотложни проблеми, имащи пряко или косвено отношение към съхраняването и опазването на природни забележителности, чистотата на околната среда и водите. Изготвяне на статии, публикации, доклади, пътеводители, рекламни брошури, книги, календари и филми за популяризиране чудесата на България чрез  наши и чужди медии и предизвикване интерес към уникалното природно и културно наследство на България. По препоръка на специалисти от Министерство на Културата бе създадена

„Фондация Природните Чудеса На България„ и

вписана в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел при Кюстендилски окръжен съд регистър 5, том 19, партида 19, страница 110. с решение №39 от 25.06.2012г

Независимо от краткия период на своето съществуване фондацията направи и своите първи изяви.- във в-к”Вяра” подготвихме и публикувахме   статии за природната забележителност Овчарченския водопад. Без финансова подкрепа от страна на спонсори, организирахме и представихме първата фотоизложба в България „Природните Чудеса на Рила планина – Рилската Света Гора”. Изложбата се състой от над 100 фотокартини, преносим обект природен феномен скална икона на пресвета Богородица, елементи на етнографския ни бит и култура и др. Изложбата ще се превърне в постоянна пътуваща изложба – „Природните Чудеса на България” И от всеки град, в който бъде представена ще заснемам и включим към нея с постоянно присъствие нови фотокартини с природни забележителности. Освен обиколката на България идеята ни е изложбата да посети   и наши съседи по граница, с които имаме общи природни забележителности под идеята” Нека природата ни сближава”, както и други страни. Към фотоизложбата прояви интерес и национален парк Рила и ни покани да я покажем в посетителски център Паничище. В Община Дупница изложбата бе предоставена в салона на Общинска галерия „Околийска къща”за периода от 23 август до 04 септември 2012г. Изложбата бе отразена в медиите,вкл.и във югозападните всекидневници в-к”Вяра” и в-к „Струма”. Поради големия интерес на много хора от София и др. градове фондацията преговаря с   представители на отдел култура в други общини и частни галерии за представянето на фотоизложбата. Имаме създадени и добри контакти с ръководството на в-к „Стандарт”в лицето на главния редактор г-жа Славка Бозукова, към която сме отправили покана за организиране на национапна кампания „Природните чудеса на България”